Students

PhD Students:

Pankaj Bhowmik

Prasanth Sahu

Clint Halsted

Chandrashekhar Goli

Rodney Itiki

Prithwiraj Roy Chowdhury

Muhammad Foyazur Rahman

Nazmus Sakib

Tiancan Pang

Rama Mbacke

 

Master’s Students:

Rasik Sarup

Arunodai Chanda

William Alex McKay

Chaitanya Mukund Bhure

Prashant Sawant

 

Alumni:

Nakul Shah

Nisha Mishra

Rakesh Kumar Belchandan